ถั่วขาวในไทยปลูกได้ไหม? ปลูกอย่างไร?

ถั่วขาวในไทยปลูกได้ไหม? ปลูกอย่างไร?

 

           ถั่วขาวเดิมมีชื่อว่าถั่วแฮร์คอร์ต (Haricot bean) มีต้นกำเนิดแถบอเมริกากลางในกัวเตงมาลาและเม็กซิโกในปัจจุบัน (ซึ่งปัจจุบันแม็กซิโก) เป็นประเทศส่งออกถั่วขาวรอยใหญ่ของโลก รวมถึงถั่วขาวของเม็กซิโกยังถือว่าเป็นถั่วขาวที่มีคุณภาพมากที่สุดอีกด้วย) ส่วนในประเทศไทยนั้นได้มีการนำพันธุ์ของถั่วขาวเข้ามาทดลองปลูกโดยโครงการหลวงโดยในช่วงแรกนำมาทดลองปลูกในโครงการหลวงตามเขตพื้นที่สูงทางภาคเหนือแทนการปลูกฝิ่นและมีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ที่โครงการหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ในระหว่างปี 2541 - 2547 อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ จนทำให้ได้สายพันธุ์ของถั่วขาวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของประเทศไทยนั่นก็คือพันธุ์ปางดะ 2 และโครงการหลวงยังได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อเป็นอาชีพทั้งส่งขายกลับคืนสู่โครงการหลวงและส่งขายเอกชนได้อีกด้วย ด้วยลักษณะตามถิ่นกำเนิดของถั่วขาวที่ขอบที่สูงและมีความเย็นเช่นเดียวกับสมุนไพรเจียวกู่หลานและเห็ดหลินจือของจีน จึงเป็นข้อจำกัดในการปลูกในประเทศไทยซึ่งความเหมาะสมของพื้นที่ในประเทศไทยที่จะใช้ปลูกถั่วขาวนั้น ต้องเป็นบนที่สูงที่ระดับความสูง 800 – 1500 เมตรเหมือนระดับน้ำทะเล และยังต้องมีอากาศเย็นโดยอุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ในช่วง 18 – 24 องศาเซลเซียสอีกด้วย ซึ่งหากอุณหภูมิมากกว่านี้อาจทำให้เกิดความเสียหายและไม่ได้ผลผลิต ดังนั้นในการปลูกถั่วขาวในประเทศไทยจึงถูกจำกัดด้วยสภาพภูมิประเทศและอุณหภูมิในปัจจุบันมีการปลูกในแถบภาคเหนือและภาคอีสานบางที่เท่านั้น ส่วนวิธีการปลูกถั่วขาวนั้น ดินที่ปลูกนั้นควรเป็นดินร่วนป่นทราย มีการระบายน้ำที่ดี มีอินทรียวัตถุสูงและควรมีระดับความเป็นกรด (pH) 6.5 – 6.8 โดยมีการเตรียมแปลงปลูกดังนี้ ทำการไถพรวนดิน 1 รอบ และกำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ให้หมด หว่านปุ๋ยดอก 3 – 4 ต้น/ไร่ และใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ เสร็จแล้วไถกลบ การปลูกระหว่างหลุมและระหว่างแถวควรอยู่ที่ 25 x 50 เซนติเมตร โดยหลุมหนึ่งจะใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วขาวหยอดลงไป 4 – 5 เมล็ด ซึ่งหากตามสูตรนี้จะใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วขาว 10 กิโลกรัม/ ไร่ โดยฤดูที่เหมาะสมในการปลูก คือ ในช่วงเดือน สิงหาคม – ธันวาคม ส่วนการเก็บเกี่ยวถั่วขาวนั้นจะเก็บเกี่ยวเมื่อสังเกตเห็นฝักมีสีน้ำตาบและไยเป็นสีเหลืองแล้ว เป็นที่น่าเสียดายที่สภาพภูมิประเทศไทยไม่เอื้ออำนวยให้มีสภาพพื้นที่เหมาะแก่การปลูกถั่วขาวทั่วทุกภาค เพราะเมื่อดูจากราคาของถั่วขาวชนิดต่างๆแล้ว ราคาของถั่วขาวแพงกว่ามากและยังได้รับความนิยมในการใช้มากอีกทั้งยังมีความต้องการสูงทั้งในตลาดภายในประเทศและตลาดภายนอกประเทศด้วย เพราะถ้าหากสามารถปลูกได้ทั้งประเทศแล้วนั้นเชื่อได้ว่าถั่วขาวจะเป็นที่รักของเกษตรกรไทยอย่างแน่นอน 

 

 

ถั่วขาว บุก แปะก๊วย