กระบองเพชรกับผลการศึกษาวิจัยที่ขัดแย้งกัน

กระบองเพชรกับผลการศึกษาวิจัยที่ขัดแย้งกัน           

ในขณะที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีส่วนช่วยให้วงการสมุนไพรไทยพัฒนา ให้มีระดับมาตรฐานในระดับสากลยอมรับและช่วยให้สมุนไพรของไทย กลายเป็นสินค้าส่งออกและเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศในสมุนไพรหลายๆชนิด เช่น กระชายดำ ขมิ้นชัน ไพล ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสมุนไพรบางชนิดที่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความกระจ่างขึ้นมาได้ ซึ่งเหตุผลในข้อนี้ก็คงจะเกิดมาจากหลายๆปัจจัย เช่น วัตถุดิบ กลุ่มทดลอง ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนในด้านต่างๆ ฯลฯ ซึ่งในบรรดาสมุนไพรที่อยู่ในลิสท์ที่มีการระบุว่ายังมีผลการทดลองที่ขัดแย้งกันอยู่ซึ่งยังไม่สามารถชี้ชัดให้เป็นไปในทางเดียวกันนั้น กระบองเพชรเป็น 1 ในนั้นอย่างแน่นอน เนื่องด้วยมีรายงานผลการศึกษาประสิทธิภาพสารสกัดของกระบองเพชร Hoodia gordonii ที่มีผลต่อความอยากอาหารรวมถึงการลดน้ำหนักในมนุษย์ ซึ่งจนถึงปัจจุบันยังมีผลการศึกษาทดลองในมนุษย์อยู่ 2 ชิ้น แต่ผลการทดลอง ทั้ง 2 กลุ่ม กลุ่มแรกได้รับยาหลอก ส่วนอีกกลกุ่มหนึ่งได้รับสารสกัดกระบองเพชร หลังจากศึกษาทดลองซึ่งใช้เวลา 15 วัน พบว่า กลุ่มที่ได้สารสกัดกระบองเพชร มีความอยากอาหารลดลง โดยมีความต้องการพลังงานลดลงถึง 1000 กิโลแคลลอรี่/วัน เลยทีเดียว รวมถึงไม่พบอาการข้าวเคียงใดๆเลย ซึ่งจากการทดลองนี้จะเห็นไดว่า สารสกัดกระบองเพชร ให้ผลทางบวกเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก แต่อีกผลการทดลองหนึ่งระบุว่า มีการศึกษาประสิทธิภาพด้านการลดน้ำหนักและความปลอดภัยของสารสกัดกระบองเพชร Hoodia gordonii ในผู้หญิงสุขภาพดีแต่มีภาวะอ้วน โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่ม โดยแบ่งอาสาสมัครเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก จำนวน 25 ราย ให้ได้รับสารสกัดจากกระบองเพชร 1110 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง อีกกลุ่มหนึ่งจำนวน 24 ราย ได้รับยาหลอกหลังจากเสร็จสิ้นการทดลองซึ่งใช้เวลา 15 วัน พบว่า ความอยากอาหารและน้ำหนักของอาสาสมัครทั้ง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกัน อีกทั้งกลุ่มที่ได้รับสารสกัดกระบองเพชรยังพบอาการข้างเคียงคือ คลื่นไส้ อาเจียน ความดันสูงขึ้นอัตรา การเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้น เอนไซม์ตับเพิ่มขึ้น ซึ่งจากการทดลองนี้สรุปว่าสารสกัดกระบองเพชรให้ผลลบ เกี่ยวกับการลดน้ำหนักและจากผลการทดลองทั้ง 2 นี้ จะเห็นได้ว่าเป็นผลการทดลองที่ขัดแย้งกัน ดังนั้นในเรื่องการสกัด กระบองเพชรช่วยให้ลดน้ำหนักได้นั้น ณ.เวลาปัจจุบันอาจจะกล่าวได้ว่า ข้อมูลในด้านการศึกษาทดลองในมนุษย์นั้นยังคงขัดแย้งกันและยังมีข้อมูลไม่มากพอที่จะสรุปผลสารสกัดกระบองเพชรให้เป็นไปในทางใดทางหนึ่ง ดังนั้นหากต้องการที่จะใช้สารสกัดกระบองเพชรเพื่อลดน้ำหนัก จึงควรต้องใช้อย่างระมัดระวังใช้แต่น้อยและไม่ควรใช้ติดต่อกันเป็นเวลานานเกินไป และหากอย่างให้ได้ผลที่ยั่งยืน รวมถึงต้องมีการออกกำลังกายและควบคุมอาหารร่วมด้วยจะเป็นการดีที่สุด 

 

กระบองเพชร กวาวแดง บุก